Palkansaajan ääni ratkaisee. | Eurovaalit 2014

Taustoittavat artikkelit ja kirjoitukset

EKP:n pitäisi harjoittaa keveämpää rahapolitiikkaa

24.04.2014 | Heikki Taimio


EU-kansalaisia kuunnellaan - ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite etenee

24.04.2014 | Päivikki Kumpulainen


Suomalaisia ja eurooppalaisia ääniä samapalkkaisuudesta

23.04.2014 | Outi Viitamaa-Tervonen


Laita mepin selkä seinää vasten!

01.04.2014 | Markus Penttinen


Kauppapolitiikka

01.04.2014 | Aleksi Kuusisto


Euroopan talouspolitiikka kuntoon

19.03.2014 | Ilkka Kaukoranta


Tuki osaajille/ Panostukset omaan tulevaisuuteemme

19.03.2014 | Pekka Pellinen


Syitä äänestää EU-vaaleissa, osa I: Komennusmiehet

19.03.2014 | Johanna Hellsten


Työelämän parantaminen Eu:n ykköshankkeeksi

19.03.2014 | Leila Kurki


Onnea Matti, Pekka, Vesa ja Juha

19.03.2014 | Tanja Lehtoranta


Suomi ulos EU:sta menestyvän Norjan seuraksi?

19.03.2014 | Markus Penttinen


Euroopan työmarkkinoille toimivuutta joukkokanteen avulla

19.03.2014 | Jaana Meklin


Eurooppalaisia työelämän pelisääntöjä tarvitaan

19.03.2014 | Pekka Ristelä


Pink Floyd on väärässä

12.03.2014 | Ritva Semi


Työsuojelu pois pakastimesta EU!

10.03.2014 | Kari Mäkelä


Suurten yritysten vastuullisuusraportointi pakolliseksi

10.03.2014 | Pekka Ristelä


Ponnisteluja EU:n työaikadirektiivin uudistamiseksi on jatkettava

10.03.2014 | Ari Åberg


Laadukkaat julkiset palvelut hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaajina

10.03.2014 | Päivikki Kumpulainen


Virolaisille mieluisin työkohdemaa on Suomi

10.03.2014 | Pirkko Nikula
19.03.2014

Euroopan työmarkkinoille toimivuutta joukkokanteen avulla

”Meil on täydellinen elämä – täynnä laulun aiheita” lallatellaan radiossa soivassa laulussa. Valitettavasti siinä ei lauleta Euroopan työelämästä. Työmarkkinoiden toimivuutta koettelee mm se, etteivät kaikki työnantajat noudata työlainsäädäntöä ja reiluja pelisääntöjä palkkauksessa ja muissa työsuhteen ehdoissa. Yrityksillä ei ole riittäviä kannusteita tai pakotteita lailliseen toimintaan ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen.

 

Tähän voidaan vaikuttaa ottamalla käyttöön EU-tasoinen joukkokanne työelämäkysymyksissä niin, että ammattijärjestöille annetaan kanneoikeus. Järjestöllä olisi oikeus nostaa kanne työntekijöiden puolesta. Kantajana olisi ammattiliitto ja vastaajana työnantaja, jota voi edustaa esim tämän oma liitto.

 

Kanneoikeus tehostaisi ja tukisi viranomaisvalvontaa. Laillisesti toimivat työnantajat hyötyisivät kanneoikeudesta, koska kilpailijoiden laittomaan toimintaan esimerkiksi alipalkkaukseen tai työsyrjintään voitaisiin puuttua helpommin. Kun laittomuuksilla ei kannattaisi tavoitella kilpailuetua, turvaisi tämä suomalaisillekin tasavertaisemman kilpailuaseman. Kanneoikeudella voitaisiin tarttua myös harmaaseen talouteen.

 

Komissio on jo tutkinut joukkokannetta ja antanut suosituksen ns. kollektiivisista oikeussuojakeinoista, jonka mukaan jäsenmaiden tulisi ottaa käyttöön yhteiseurooppalaisiin periaatteisiin perustuvia kyseisiä oikeussuojakeinoja. Sittemmin parlamentti on maaliskuun täysistunnossaan hyväksynyt direktiivin työntekijöiden vapaan liikkuvuuden turvaamisesta. Tähän direktiiviin sisältyy myös kirjauksia oikeussuojakeinojen käytöstä, jotka voidaan nähdä nimenomaan tarkoittavan järjestöjen kanneoikeutta.  Liikkuvien työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi uusi direktiivi edellyttää jäsenvaltioiden varmistavan, että järjestöillä, myös työmarkkinaosapuolilla, on mahdollisuus aloittaa työntekijän suostumuksella hänen puolestaan tai häntä tukeakseen oikeudellinen tai hallinnollinen menettely. Tämä on askel oikeaan suuntaan. EU-työlainsäädäntöä tulisi kuitenkin käsitellä kokonaisuutena ja siksi olisi tärkeää saada sitova lainsäädäntöehdotus joukkokanteesta, mikä kattaisi työoikeuden laajasti. Nyt aika olisi kypsä tällaiselle aloitteelle.

 

Kuluttaja-asioihin keskittyvä ryhmäkanneoikeus on Euroopassa yleinen. Joissakin maissa soveltamisalaa on jo laajennettu vastaamaan etenkin työelämän syrjintätilanteisiin. Palkansaajaliike on ajanut järjestöjen kanneoikeutta Suomessa. Kansallisen lainsäädännön lisäksi tarvitaan Euroopan tason kanneoikeutta, mikä olisi tehokas keino puuttua työntekijöiden oikeuksien loukkauksiin.

 

Järjestöjen kanneoikeus olisi iso askel kohti paremmin toimivia työmarkkinoita!
Jaana Meklin
lakimies
Akava