Palkansaajan ääni ratkaisee. | Eurovaalit 25.5.2014

Aloitussivulle

Ehdokas 6 Timo HellmanEhdokasnumero: 6

Kotipaikkakunta: Turku


Vuonna 1984 syntynyt mies. Freelancerkirjoittaja. Rationaalinen romantikko, joka puhuu ajatellakseen ja ajattelee puhuakseen.

Teesejäni eurovaaleissani ovat:

* Euroopan alueiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Euroopan valtioissa, niin EU:ssa kuin sen ulkopuolella, tarvitaan yleinen alue- ja lähidemokratiauudistus, jossa maakuntien ja kuntien itsehallintopyrkimykset ovat pyhiä ja lähinnä niiden asukkaiden tahdon varassa. Esimerkkinä vahingollisesta kehityksestä mainittakoon Katalonian tilanne, jossa alueen asukkaiden pyrkimyksiä itsenäisyyteen on halpamaisesti yritetty ehkäistä Madridin keskushallinnon taholta. Valtioiden hallitusten on pyrittävä alueellisiin kompromisseihin mm. infrastruktuurin käytössä ja verorahojen jakautumisessa, mikäli alueilla on tahtoa päättää niistä osittain itse.

* EU:n elinten läpinäkyvyys

- Lobbaajarekisteri antaisi julkisena osviittaa siitä, mitkä eturyhmät ja millä budjetilla asioitaan Brysseli-Strasbourgissa ajaisivat.

* Pienyritysten toimintaedellytykset
- Suuriin korporaatioihin ja Nokian kaltaisiin vientivetureihin tukeutuminen on haavoittuvaista ja liian suhdanneherkkää. Siksi EU-tasolla on keskityttävä parantamaan pienyrittäjien, varsinkin taiteilijoiden ja käsityöläisten, toimintaedellytysten turvaamista ja luotava pitkäkestoinen ja löyhä suuntaa-antava strategia lähituotannon ja osuuskuntien organisoinnille.Vastaukset työkoneen kyselyyn


Kysymysryhmä 1/2

1/10 Pitäisikö EU:n säätää vähimmäispalkoista?

 • Ei. On ihan hyvä, että EU:ssa on halpojen työvoimakustannusten maita joihin tuotantoa voidaan siirtää tarpeen mukaan.
 • Pitäisi. Halpojen työvoimakustannusten ylläpitäminen EU:ssa haittaa kaikkien jäsenvaltioiden talouden kehittymistä.
 • Vähimmäispalkoista pitäisi sopia työehtosopimuksella jolloin palkoista neuvotellaan työmarkkinaosapuolten kesken.

Haluan pysyä omassa järjestelmässämme.

2/10 Työvoiman vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan Unionin perusoikeuksista. Tulisiko työntekijän noudattaa sen maan työehtoja, jossa hän työskentelee?

 • Ei, työvoima on markkinaehtoista ja työehtoja ei ole syytä säännellä.
 • Tulisi noudattaa. Halpatyövoiman käyttö polkee paitsi työntekijöiden oikeuksia myös palkkoja.
 • Ulkomaalaiset työntekijät Suomessa eivät ansaitse samaa palkkaa kuin suomalaiset vaikka tämä johtaakin hankalaan työtilanteeseen esimerkiksi suomalaisille työntekijöille kotimaassa.

Ilman muuta, muu edustaisi sotkuisia oloja ja liiallista byrokratiaa.

3/10 Tarvitaanko EU:ssa yhteistä lainsäädäntöä irtisanomissuojasta?

 • Tarvitaan. Monikansallisissa yrityksissä irtisanomiset painottuvat Suomeen, koska täällä irtisanominen on monia muita maita helpompaa.
 • Ei tarvita. Maassa maan tavalla toimii tässäkin asiassa.
 • Osittain tarvitaan. Tällöin yritysten on mahdollista ennakoida toimintaansa helpommin.

Korkeintaan asiasta voitaisiin laatia standardi.

4/10 Työntekijän mahdollisuus haastaa työnantaja oikeuteen on korkean kynnyksen takana. Onko mielestäsi tarpeellista järjestää ammattiliitoille itsenäinen EU-tasoinen joukkokanneoikeus työntekijän aseman turvaamiseksi?

 • Kyllä, työntekijän aseman turvaamista tulee helpottaa.
 • Ei, siitä seuraisi liikaa hankaluuksia yrityksille.
 • Työntekijän asema tulee turvata muilla tavoin.

Kun EU on joka tapauksessa olemassa oleva tosiasia, sitä voidaan rajoitetusti käyttää työntekijän aseman parantamiseen.

5/10 Mitä mieltä olet EU:n mahdollisuudesta säätää työaikojen vähimmäistasosta kattavalla direktiivillä kaikkia jäsenmaita sitovasti?

 • On hyvä, jos vähimmäistasosta säädetään sitovasti, jolloin kaikilla EU-kansalaisilla on sama vähimmäisturva eikä kilpailu sisämarkkinoilla vääristy.
 • Mielestäni jokainen maa voi säätää työajoista itse ja se ei koske muiden EU-maiden yrityksiä ja työntekijöitä.
 • Turha säätää, jos työtä tehdään kuitenkin pimeästi.

Mielestäni tässä suhteessa Suomelle on A ja O säilyttää työmarkkinasuvereniteetti.

6/10 Työsuojelun kehittäminen on Euroopan Unionissa pysähdyksissä. Tuleeko työsuojelulainsäädäntöä lisätä EU:ssa?

 • Tulee lisätä, useilla toimialoilla työntekijöille aiheutuu liikaa haittaa ja vaaraa työssään.
 • Ei tule lisätä. Ihmisiä ei voi suojella keskusjohtoisesti.
 • Työsuojeluasioista tulee sopia yritystasolla.

Kun EU on joka tapauksessa olemassa oleva tosiasia, sitä voidaan rajoitetusti käyttää työntekijän aseman parantamiseen.

Kysymysryhmä 2/2

7/10 Kansainvälisen rahoitussektorin toiminta on johtanut Euroopassakin kriisiin. Tulisiko EU:lle antaa enemmän toimivaltaa säännellä pankkeja ja rahoituslaitoiksia tulevien kriisien ehkäisemiseksi?

 • Tulisi antaa. Yhteinen sääntely luo vakautta ja samanarvoisen toimintaympäristön sekä suojaa pankkien asiakkaita.
 • Ei tulisi antaa. Vain sääntelystä vapailla pankeilla on mahdollisuus menestyä tai toisaalta epäonnistua.
 • Pankkien sääntely on jokaisen jäsenmaan oma asia. EU-tasoista sääntelyä rahoitusalalla ei tarvitse lisätä.

Vastauksia painotetaan kysymysryhmän sisällä. Kuinka tärkeä tämä kysymys on?

Tärkein      Toiseksi tärkein      Kolmanneksi tärkein      Vähiten tärkeä

Mielestäni on aika taas kokeilla kansallista valuutta- ja pankkipolitiikkaa.

8/10 Osa EU:n jäsenvaltioista houkuttelee yrityksiä alhaisella yritysverotuksella. Tulisiko EU:n säätää yritysverotuksen vähimmäistasosta?

 • Tulisi. Pitkällä aikavälillä se on kaikkien etu.
 • Ei tulisi. On hyvä, että myös yritysverotuksen osalta EU:n sisällä on kilpailua.
 • Verotuskysymykset tulisi ensisijaisesti hoitaa jäsenvaltioden välisillä sopimuksilla.

Vastauksia painotetaan kysymysryhmän sisällä. Kuinka tärkeä tämä kysymys on?

Tärkein      Toiseksi tärkein      Kolmanneksi tärkein      Vähiten tärkeä

Parempi laiha sopu kuin lihava riita. Liika keskusjohtoisuus lyö laimin yrityskentän erityispiirteitä.

9/10 EU:n budjetista valtaosa käytetään maatalouden ylläpitämiseen. Pitäisikö budjetin painopistettä siirtää muiden toimialojen ja työpaikkojen luomisen suuntaan mm. tutkimus- ja koulutuspanostuksia lisäämällä?

 • Ei. Maatalouden tukeminen on välttämätöntä nykyisessä laajuudessa.
 • Kyllä. On kokonaistaloudellisesti paljon tehokkaampaa tukea muuta tuottavuutta ja luoda työtä tulevaisuuden toimialoille.
 • EU:n elinkeinotukia tulee yleisesti supistaa.

Vastauksia painotetaan kysymysryhmän sisällä. Kuinka tärkeä tämä kysymys on?

Tärkein      Toiseksi tärkein      Kolmanneksi tärkein      Vähiten tärkeä

Mielestäni biopolttoaineiden tutkiminen on ratkaisevan tärkeää pääsemiseksi irti Venäjän öljystä ja maakaasusta.

10/10 Euroopan Komissio arvioi harmaan talouden ja veronkierron vievän 1000 miljardia euroa. Tuleeko tämän ehkäisemiseksi luoda kaikkia jäsenvaltioita sitova ohjelma ja lainsäädäntö?

 • Tulee. Yhteiskunnan ulkopuolinen taloudellinen toiminta ei saa mielestäni olla mahdollinen toimintatapa.
 • Rajoitetusti tulee. Yritteliäisyyttä tulee suosia edistämällä verosuunnittelua.
 • Ei. Veroparatiiseissa ei ole mitään väärää.

Vastauksia painotetaan kysymysryhmän sisällä. Kuinka tärkeä tämä kysymys on?

Tärkein      Toiseksi tärkein      Kolmanneksi tärkein      Vähiten tärkeä

Tästä voidaan tehdä standardi.