Palkansaajan ääni ratkaisee. | Eurovaalit 25.5.2014

Aloitussivulle

Ehdokas 13 Jari LeinoEhdokasnumero: 13

Kotipaikkakunta: Sastamala


Tärkeimmät teemani näissäkin vaaleissa ovat
SUOMI IRTI EU:STA ja
TIUKEMPI MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA.

On turha miettiä, olisiko EU Suomelle hyvä asia, jos se täyttäisi ne mainoslauseet, joilla EU meille aikoinaan myytiin. Tällä hetkellä EU on kovaa vauhtia viemässä Suomea velkaunioniin, liittovaltioon ja taakanjakoon. Kaikki tämä tapahtuu Suomen poliittisen eliitin myötävaikutuksella ja Suomen kansalta kysymättä.

Suomi tarvitsee täyden itsenäisyyden ja oman valuutan. Ilman omaa, vapaasti kelluvaa valuuttaa emme tule selviytymään taloudellisesti. Kauppaa voimme jatkossakin käydä kaikkien halukkaiden kanssa joka ilmansuuntaan.

Velkaunionia jopa suurempi uhka Suomen itsemääräämisoikeudelle on EU:n yhteinen turvapaikkapolitiikka. Suomeen tulee jo nyt enemmän humanitaarisia maahanmuuttajia kuin me pystymme kotouttamaan. EU pyrkii ”taakanjaon” nimissä ohjaamaan Suomeen yhä suuremman osan Välimeren yli vyöryvästä pakolaistulvasta, jopa kymmeniä tuhansia joka vuosi. Jo pelkästään EU-termi ”taakanjako” kertoo täsmälleen mistä on kysymys: taloudellisesta ja sosiaalisesta taakasta, jota kukaan ei halua.

Huonon maahanmuuttopolitiikan seuraukset ovat vieläkin pahempia ja peruuttamattomampia kuin huonon talouspolitiikan ja EU-velkatakausten: velkojen suhteen Suomi voi aina tehdä Kreikat ja jättää velat maksamatta, mutta – kuten Ukrainan tilannekin osoittaa – väestönsiirtojen seurauksia on mahdoton korjata edes verta vuodattamalla. Siksi minä haluan, että humanitaaristen eli sosiaaliturvaperäisten maahantulijoiden tulva pysäytetään nyt demokraattisesti niin kauan kuin se on mahdollista. Mieluiten sitovan kansanäänestyksen kautta.

Suomalaisilla on oikeus päättää, millaisen kotimaan me haluamme jättää tuleville sukupolville. EU on aivan eri järjestelmä kuin vuonna 1994. Euroon liittymisestä meiltä ei edes kysytty. Nyt on aika äänestää uudelleen. Itsenäisen Suomen puolesta.Vastaukset työkoneen kyselyyn


Kysymysryhmä 1/2

1/10 Pitäisikö EU:n säätää vähimmäispalkoista?

 • Ei. On ihan hyvä, että EU:ssa on halpojen työvoimakustannusten maita joihin tuotantoa voidaan siirtää tarpeen mukaan.
 • Pitäisi. Halpojen työvoimakustannusten ylläpitäminen EU:ssa haittaa kaikkien jäsenvaltioiden talouden kehittymistä.
 • Vähimmäispalkoista pitäisi sopia työehtosopimuksella jolloin palkoista neuvotellaan työmarkkinaosapuolten kesken.

Noin muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulisi mitä pikimmin erota EU:sta ja eurosta.

2/10 Työvoiman vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan Unionin perusoikeuksista. Tulisiko työntekijän noudattaa sen maan työehtoja, jossa hän työskentelee?

 • Ei, työvoima on markkinaehtoista ja työehtoja ei ole syytä säännellä.
 • Tulisi noudattaa. Halpatyövoiman käyttö polkee paitsi työntekijöiden oikeuksia myös palkkoja.
 • Ulkomaalaiset työntekijät Suomessa eivät ansaitse samaa palkkaa kuin suomalaiset vaikka tämä johtaakin hankalaan työtilanteeseen esimerkiksi suomalaisille työntekijöille kotimaassa.

Noin muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulisi mitä pikimmin erota EU:sta ja eurosta.

3/10 Tarvitaanko EU:ssa yhteistä lainsäädäntöä irtisanomissuojasta?

 • Tarvitaan. Monikansallisissa yrityksissä irtisanomiset painottuvat Suomeen, koska täällä irtisanominen on monia muita maita helpompaa.
 • Ei tarvita. Maassa maan tavalla toimii tässäkin asiassa.
 • Osittain tarvitaan. Tällöin yritysten on mahdollista ennakoida toimintaansa helpommin.

Noin muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulisi mitä pikimmin erota EU:sta ja eurosta.

4/10 Työntekijän mahdollisuus haastaa työnantaja oikeuteen on korkean kynnyksen takana. Onko mielestäsi tarpeellista järjestää ammattiliitoille itsenäinen EU-tasoinen joukkokanneoikeus työntekijän aseman turvaamiseksi?

 • Kyllä, työntekijän aseman turvaamista tulee helpottaa.
 • Ei, siitä seuraisi liikaa hankaluuksia yrityksille.
 • Työntekijän asema tulee turvata muilla tavoin.

Joukkokanneoikeus sopisi mm. ulkomaalaisen pimeän työvoiman hyväksikäytön torjuntaan. Noin muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulisi mitä pikimmin erota EU:sta ja eurosta.

5/10 Mitä mieltä olet EU:n mahdollisuudesta säätää työaikojen vähimmäistasosta kattavalla direktiivillä kaikkia jäsenmaita sitovasti?

 • On hyvä, jos vähimmäistasosta säädetään sitovasti, jolloin kaikilla EU-kansalaisilla on sama vähimmäisturva eikä kilpailu sisämarkkinoilla vääristy.
 • Mielestäni jokainen maa voi säätää työajoista itse ja se ei koske muiden EU-maiden yrityksiä ja työntekijöitä.
 • Turha säätää, jos työtä tehdään kuitenkin pimeästi.

Vastaukseni pätee niin kauan kuin Suomi on EU:n jäsen. Noin muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulisi mitä pikimmin erota EU:sta ja eurosta.

6/10 Työsuojelun kehittäminen on Euroopan Unionissa pysähdyksissä. Tuleeko työsuojelulainsäädäntöä lisätä EU:ssa?

 • Tulee lisätä, useilla toimialoilla työntekijöille aiheutuu liikaa haittaa ja vaaraa työssään.
 • Ei tule lisätä. Ihmisiä ei voi suojella keskusjohtoisesti.
 • Työsuojeluasioista tulee sopia yritystasolla.

Noin muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulisi mitä pikimmin erota EU:sta ja eurosta.

Kysymysryhmä 2/2

7/10 Kansainvälisen rahoitussektorin toiminta on johtanut Euroopassakin kriisiin. Tulisiko EU:lle antaa enemmän toimivaltaa säännellä pankkeja ja rahoituslaitoiksia tulevien kriisien ehkäisemiseksi?

 • Tulisi antaa. Yhteinen sääntely luo vakautta ja samanarvoisen toimintaympäristön sekä suojaa pankkien asiakkaita.
 • Ei tulisi antaa. Vain sääntelystä vapailla pankeilla on mahdollisuus menestyä tai toisaalta epäonnistua.
 • Pankkien sääntely on jokaisen jäsenmaan oma asia. EU-tasoista sääntelyä rahoitusalalla ei tarvitse lisätä.

Vastauksia painotetaan kysymysryhmän sisällä. Kuinka tärkeä tämä kysymys on?

Tärkein      Toiseksi tärkein      Kolmanneksi tärkein      Vähiten tärkeä

Noin muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulisi mitä pikimmin erota EU:sta ja eurosta.

8/10 Osa EU:n jäsenvaltioista houkuttelee yrityksiä alhaisella yritysverotuksella. Tulisiko EU:n säätää yritysverotuksen vähimmäistasosta?

 • Tulisi. Pitkällä aikavälillä se on kaikkien etu.
 • Ei tulisi. On hyvä, että myös yritysverotuksen osalta EU:n sisällä on kilpailua.
 • Verotuskysymykset tulisi ensisijaisesti hoitaa jäsenvaltioden välisillä sopimuksilla.

Vastauksia painotetaan kysymysryhmän sisällä. Kuinka tärkeä tämä kysymys on?

Tärkein      Toiseksi tärkein      Kolmanneksi tärkein      Vähiten tärkeä

Noin muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulisi mitä pikimmin erota EU:sta ja eurosta.

9/10 EU:n budjetista valtaosa käytetään maatalouden ylläpitämiseen. Pitäisikö budjetin painopistettä siirtää muiden toimialojen ja työpaikkojen luomisen suuntaan mm. tutkimus- ja koulutuspanostuksia lisäämällä?

 • Ei. Maatalouden tukeminen on välttämätöntä nykyisessä laajuudessa.
 • Kyllä. On kokonaistaloudellisesti paljon tehokkaampaa tukea muuta tuottavuutta ja luoda työtä tulevaisuuden toimialoille.
 • EU:n elinkeinotukia tulee yleisesti supistaa.

Vastauksia painotetaan kysymysryhmän sisällä. Kuinka tärkeä tämä kysymys on?

Tärkein      Toiseksi tärkein      Kolmanneksi tärkein      Vähiten tärkeä

Noin muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulisi mitä pikimmin erota EU:sta ja eurosta.

10/10 Euroopan Komissio arvioi harmaan talouden ja veronkierron vievän 1000 miljardia euroa. Tuleeko tämän ehkäisemiseksi luoda kaikkia jäsenvaltioita sitova ohjelma ja lainsäädäntö?

 • Tulee. Yhteiskunnan ulkopuolinen taloudellinen toiminta ei saa mielestäni olla mahdollinen toimintatapa.
 • Rajoitetusti tulee. Yritteliäisyyttä tulee suosia edistämällä verosuunnittelua.
 • Ei. Veroparatiiseissa ei ole mitään väärää.

Vastauksia painotetaan kysymysryhmän sisällä. Kuinka tärkeä tämä kysymys on?

Tärkein      Toiseksi tärkein      Kolmanneksi tärkein      Vähiten tärkeä

Noin muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulisi mitä pikimmin erota EU:sta ja eurosta.